na vrh
Poruka na Viber Poruka na WAPP

Apostile overa engleskog prevoda Beograd

Apostile pečat, kao specifičan način overe prevoda za bilo koji jezik, uključujući i prevod na engleski i sa engleskog, jedini je dokaz važnosti prevedenog dokumenta pred sudom i drugim domaćim i stranim institucijama koje ga zahtevaju. Da bi se dokument, preveden sa engleskog ili na engleski jezik, overio Apostile pečatom, neophodno je prevod uraditi kod licenciranog sudskog tumača za engleski jezik.

Sudski tumač za engleski jezik, svojim potpisom i Apostile pečatom, garantuje da je prevod urađen i njegov smisao identičan originalnom dokumentu.

Apostile overa prevoda na engleski ili sa engleskog jezika se veoma često radi u slučajevima kada sud ili druga institucija to zahtevaju, što zbog boljeg razumevanja dokumentacije, što zbog pravne validnosti donesenih odluka i rešenja.

Najčešći dokumenti za koje se zahteva sudsko tumačenje sa overom za engleski jezik su:

  • Diplome raznih škola
  • Diplome fakulteta
  • Žalbe, tužbe u slučajevima sporova u koje su uključene stranke iz inostranstva
  • Dokumenta za podnošenje zahteva za vize
  • Medicinska dokumentacija i slično.