na vrh
Poruka na Viber Poruka na WAPP

Razlike između prevoda i lokalizacije

Prevod i lokalizacija su dva pojma koja se često koriste u vezi sa prenošenjem sadržaja sa jednog jezika na drugi. Međutim, da li znate šta tačno znače i kako se razlikuju? U ovom članku ćemo objasniti šta su prevod i lokalizacija, zašto su važni i koje su njihove glavne razlike.

Šta je prevod?

Prevod je proces prebacivanja pisane ili usmene poruke sa jednog jezika na drugi, uz očuvanje značenja, stila i namere originala. Prevod zahteva visok nivo jezičke kompetencije, ali i poznavanje kulture, istorije i konteksta izvornog i ciljnog jezika. Prevodilac mora biti u stanju da prepozna i reši potencijalne probleme koji mogu nastati zbog razlika u gramatici, sintaksi, rečniku, frazeologiji, idiomima, humoru, ironiji i drugim jezičkim elementima.

Prevod se može primeniti na različite vrste tekstova, kao što su književna dela, naučni radovi, novinski članci, reklame, uputstva, ugovori, sertifikati, diplome, izvodi, presude i druga dokumenta. U nekim slučajevima, prevod mora biti overen od strane sudskog tumača, koji je ovlašćena osoba koja garantuje tačnost i verodostojnost prevoda u odnosu na original. Sudski tumači su posebno traženi za prevode dokumenata koji se koriste u pravnim, administrativnim, obrazovnim i drugim institucijama.

Šta je lokalizacija?

Pomenuli smo da prevod zahteva visok nivo jezičke kompetencije, poznavanje kulture, istorije i konteksta izvornog i ciljnog jezika, a to nas dovodi do važnosti lokalizacije.

Lokalizacija je proces prilagođavanja sadržaja, proizvoda ili usluge specifičnim potrebama, očekivanjima i preferencijama ciljnog tržišta ili publike. Lokalizacija ne podrazumeva samo prevođenje jezika, već i uzimanje u obzir kulturnih, socijalnih, političkih, ekonomskih, pravnih, tehničkih i drugih faktora koji mogu uticati na percepciju i prihvatanje sadržaja, proizvoda ili usluge od strane ciljne grupe.

Lokalizacija se najčešće primenjuje na veb sajtove, softvere, aplikacije, video igre, multimedijalne sadržaje, marketinške materijale i druge proizvode ili usluge koji se distribuiraju globalno ili regionalno. Lokalizator mora biti u stanju da prepozna i reši potencijalne probleme koji mogu nastati zbog razlika u formatima datuma, vremena, valuta, mernih jedinica, boja, simbola, slika, zvukova, navika, običaja, vrednosti, normi, zakona i drugih kulturnih i kontekstualnih elemenata. Dakle, kod lokalizacije je bitno shvatiti i proučiti kontekst materijala koji prevodimo i primeniti ga u procesu prevođenja.

Koje su razlike između prevoda i lokalizacije?

Na prvi pogled, možemo reći da se definicije ova dva pojma delimično preklapaju. Iako su prevod i lokalizacija povezani procesi, postoje neke bitne razlike između njih. Evo nekih od njih:

Primarni cilj prevoda je da prenese sadržaj sa jednog jezika na drugi, dok je cilj lokalizacije da prilagodi sadržaj, proizvod ili uslugu ciljnom tržištu ili publici.

Prevod se fokusira na jezičke aspekte, dok lokalizacija obuhvata i nejezičke aspekte.

Prevod se zasniva na vernosti originalu, dok lokalizacija teži funkcionalnosti i prikladnosti ciljnoj grupi.

Zašto je lokalizacija važna i korisna?

Lokalizacija je važna i korisna iz više razloga. Evo nekih od njih:

Lokalizacija povećava dostupnost, razumljivost i privlačnost sadržaja, proizvoda ili usluge za ciljnu publiku ili tržište.

Lokalizacija poboljšava korisničko iskustvo, zadovoljstvo i lojalnost, što dovodi do veće potražnje, prodaje i profita.

Lokalizacija gradi poverenje, poštovanje i reputaciju kod ciljne grupe, što doprinosi boljem brendiranju i konkurentnosti.

Lokalizacija smanjuje rizik od nesporazuma, konflikata, grešaka, žalbi i tužbi, što štedi vreme, novac i resurse.

Lokalizacija pokazuje poštovanje i senzitivnost prema kulturnoj raznolikosti i potrebama različitih ljudi i zajednica.

Zaključak

Prevod i lokalizacija su dva delimično različita, ali u suštini povezana procesa koji imaju za cilj da prenesu i prilagode sadržaj, proizvod ili uslugu sa jednog jezika na drugi, uzimajući u obzir različite jezičke, kulturne i kontekstualne faktore. Lokalizacija je važna i korisna jer povećava dostupnost, razumljivost, privlačnost, korisničko iskustvo, zadovoljstvo, lojalnost, poverenje, poštovanje, reputaciju, brendiranje, konkurentnost, prodaju, profit, a smanjuje rizik od nesporazuma, konflikata, grešaka, žalbi i tužbi.